รู้จักประวัติ “ต้นพญาสัตบรรณ” หรือ “ต้นตีนเป็ดไทย”

ต้นพญาสัตบรรณ หรือต้นตีนเป็ดไทย มีความเชื่อคู่กับการปลูกว่าเป็นไม้ของนักปราชญ์ ในอดีตนิยมปลูกในสถานที่ราชการ อาคาร หรือวัดวาอาราม โดยเฉพา...

Source: